§ 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag.

Stk. 1 Højskolen er en uafhængig og selvejende institution.

Stk. 2 Skolen er oprettet den 3. november 1893 og har hjemsted i Bornholms Regionskommune.

Stk. 3 Skolen ejer ejendommene med matrikelnumrene:1af,1ah, 1al, 1bh, 1ai, 1vv, beliggende i Aaker Sogn, Sdr. Herred, Bornholms Regionskommune.

Stk. 4 Bornholms Højskole driver virksomhed inden for de gældende regler om frie kostskoler.

Stk. 5 Værdigrundlag. Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole. Det vil sige, at den står frit uden bestemte politiske, religiøse eller organisatoriske bindinger, og at vi vedkender os den grundtvigske højskoletradition, hvis grundlag er folkelig oplysning og livsoplysning. Faglighed, fællesskab og en hjemlig atmosfære er kendetegnende for skolelivet. Ved livsoplysning forstår vi en oplysning, som beskæftiger sig med universelle og eksistentielle spørgsmål. Ved folkelig oplysning forstår vi en oplysning, som beskæftiger sig med det enkelte menneskes samspil med det fælles. Det er en central værdi for os, at den enkelte – i kraft af et trygt og inspirerende skolemiljø – kan uddybe sin modtagelighed, frigøre fantasien og kreativiteten, skærpe den kritiske sans og opleve ansvar for fællesskabet. Skolen er et frirum, hvor voksne mennesker i en periode kan mødes og i al deres forskellighed kan opleve, lære og udveksle tanker. Meningen er at befordre udviklingen af de sociale og faglige kompetencer og derigennem at styrke lysten og modet til at deltage aktivt i samfundslivet.

§ 2. Skolekreds.

Stk.1 Som medlemmer af Højskolens skolekreds kan optages private, myndige personer. Skolens ansatte kan være medlem af skolekredsen, dog uden stemmeret.

Stk. 2 Medlemskab af skolekredsen skal godkendes af bestyrelsen. I tilfælde af uenighed i bestyrelsen kan et forslag om optagelse forelægges generalforsamlingen.

Stk. 3 Medlemmerne opkræves et årligt kontingent. Medlemskabet giver ikke ret til del i skolens overskud, og medlemmet hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Stk. 4 Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5 Medlemmer af skolekredsen og skolens medarbejdere har ret til indsigt i skolens budgetter og regnskaber. Retten omfatter indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, årsregnskaber, byggeregnskaber samt oplysninger til brug ved tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed.

§ 3. Skolens drift.

Stk. 1 Skolens drift finansieres ved elevbetaling og offentlige tilskud.

Stk.2 Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3 Overskud af driften tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til at tilvejebringe kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f. eks. forbedring af undervisningsmidler, bygninger o.l. Likvide midler, som ikke er nødvendige for den daglige drift, skal under hensyntagen til sikkerheden anbringes på en eller flere af følgende måder:
1. Som indestående i pengeinstitutter hjemmehørende i Danmark eller i et andet land inden for De europæiske Fællesskaber.
2. I fonds aktiver udstedt af danske realkreditinstitutter eller andre danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn.
3. I fonds aktiver eller gældsbreve, for hvilke den danske stat eller en dansk kommune står som udsteder eller garant.
4. I værdipapirer bortset fra aktier, som efter deres art og sikkerhed kan stilles i klasse med de aktiver, der er nævnt i nr. 2 og 3. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti, m.v., som andre end skolen disponerer over.

§ 4. Generalforsamlingen.

Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer.

Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 12, og træffer beslutning om skolens nedlæggelse, jf. § 13.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. juni. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved annoncering i pt. Bornholms Tidende med mindst følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden
3. Beretning ved forstanderen
4. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport
5. Fastsættelse af kontingent
6. Evt. indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Eventuelt

Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. februar og bekendtgøres for medlemmerne i forbindelse med indkaldelse af generalforsamlingen.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst ¼ af skolekredsens medlemmer skriftligt har krævet det. Forslag til dagsorden må indsendes samtidig med begæring om afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling. Meddelelse herom bekendtgøres ved annonce med mindst 14 dages varsel.

Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 13.

Stk. 7. 15 medlemmer kan kræve skriftlig afstemning. Stk. 8. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

§ 5. Bestyrelsens sammensætning.

Stk. 1. Bestyrelsen består af 6 stemmeberettigede medlemmer, der vælges på generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer. Genvalg kan finde sted. 3 medlemmer er på valg ved den ordinære generalforsamling på lige årstal. 3 medlemmer er på valg ved den ordinære generalforsamling på ulige årstal. På den ordinære generalforsamling vælges en førstesuppleant og en andensuppleant for et år ad gangen.

Stk. 2. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 3. Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen, jf. lovens § 7, stk. 2: 1. Personer, der udlejer ejendomme m.m. til skolen. 2. Medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen. 3. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for personer, jf. nr. 1, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen. 4. Ansatte i ledende stillinger hos personer, jf. nr. 1, eller i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen. 5. Medlemmer af bestyrelsen ved en skole inden for samme skoleform.

Stk. 4. Medarbejdere og elever på skolen kan ikke være medlemmer af skolens bestyrelse eller deltage i valg af medlemmer.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst 4 bestyrelsesmedlemmer skal have fast bopæl på Bornholm eller i mindst 3 år have haft fast bopæl, fleksbolig eller fritidsbolig på Bornholm. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være bestyrelsesmedlem, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen senest på førstkommende generalforsamling, selvom medlemmets valgperiode ikke måtte være udløbet.

Stk. 6. Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand og sekretær.

§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar.

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af skolens midler. Bestyrelsen er ansvarlig over for skolekredsen. Den er endvidere ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen. Endvidere ansætter og afskediger bestyrelsen faste medarbejdere.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætninger af fast ejendom.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.

Stk. 5. Bestyrelsen godkender en årsplan og en indholdsplan for de enkelte kurser.

Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status, jf. § 10, stk. 1. Stk. 7. Bestyrelsen underretter undervisningsministeren om skolens nedlæggelse.

§ 7. Bestyrelsens arbejde m.v.

Stk. 1. Bestyrelsens arbejde foregår i møder, som afholdes, når formanden eller 4 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Der afholdes mindst 6 bestyrelsesmøder om året.

Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt til bestyrelsesmøde og meddeler samtidig hvilke sager, der skal behandles.

Stk. 3. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger og evt. afstemningsresultat indføres i bestyrelsesprotokollen. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets stemmeberettigede deltagere. Enhver af disse er berettiget til at få sin afvigende mening indført i protokollen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres. Protokollen opbevares på skolen.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog med mindst 4 stemmer.

Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder forvaltningslovens regler om inhabilitet for medlemmerne. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 6. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvor væsentlige hensyn til personers eller til skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske, forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 8 om tavshedspligt.

Stk. 7. Skolens forstander, repræsentanter for skolens faste medarbejdere og en repræsentant for en eventuel elevforening kan uden stemmeret deltage i bestyrelsens møder. Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager beslutte at holde møde alene for medlemmerne eller alene med f.eks. forstanderen.

Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.

Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 8. Skolens daglige ledelse.

Stk. 1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar. Forstanderen har det administrative ansvar over for bestyrelsen, herunder at ministeriets krav til indberetning og revision overholdes.

Stk. 2. Ved forstanderens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en forstander.

Stk. 3. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen.

Stk. 4. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningsloven kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

§ 9. Medarbejderråd.

Stk. 1. Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere. Medarbejderrådet suppleres med et lærerråd, der mødes om pædagogiske spørgsmål, intern arbejdsfordeling o.l.

Stk. 2. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt.

Stk. 3. Medarbejderrådet mødes mindst 2 gange om året i forbindelse med skiftet mellem sommer- og vinterskole. Dets udtalelse indhentes i spørgsmål om byggesager og større anskaffelser.

§ 10. Regnskab og revision.

Stk. 1. Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden generalforsamlingen. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler.

Stk. 2. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 1. maj, hvorefter den reviderede årsrapport vedlagt revisorprotokollat gives til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens medlemmer underskriver den reviderede årsrapport inden forelæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab, jf. § 5.

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 11. Tegningsret.

Stk. 1. Skolen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 1 medlem af bestyrelsen. Tegningsretten kan ikke delegeres. Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves dog 4 af bestyrelsen.

Stk. 2 Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves dog 4 af bestyrelsesmedlem- menes, herunder formandens, underskrift.

§ 12. Vedtægtsændringer.

Stk. 1 Ved skolens sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform samt ved ændring af skoleform skal en ny vedtægt godkendes af Kulturministeriet. Ministeriets godkendelse omfatter alene vedtægtsbestemmelser om skolens formål, værdigrundlag, styrelse og økonomiske forhold, herunder fremgangsmåden ved skolens nedlæggelse.

Stk. 2 Ændringer af vedtægterne skal vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

§ 13. Nedlæggelse.

Stk. 1 Beslutning om skolens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådan et flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Stk. 2 Ophører skolen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsparagraffen, skal den nedlægges.

Stk. 3 Nedlægges skolen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført og overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.

Stk. 4 Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med.

Stk. 5 Overskydende midler anvendes med undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 5. marts 2019.

Ved at besøge bornholmshojskole.dk accepterer du brug af cookies Ok